soundcloud ♦ facebook ♦ vimeo


LIVE

17.06.17
CYLVESTER & Strange Attractor ♦ Sommerloch ♦ Wuppertal ♦ tba

29.04.17
CYLVESTER ♦ ART@TECH Festival ♦ Köln ♦ Beginn: 20:00

08./09.04.17
CYLVESTER ♦ Dependance – Schauspiel Köln ♦ Wiener Platz ♦ Köln

25.11.16
CYLVESTER & Strange Attractor ♦ Artheater Köln ♦ Doors: 20:00 ♦ 8,-/5,- € ♦ FB-Event

21.12.15
CYLVESTER & Strange Attractor ♦ Basils Köln ♦ Doors: 21:00


KONTAKT


Impressum | EPK & Bandinfo

Cylvester_Farbe